Dịch quá nên cũng không biết đi đâu chơi thôi thì qua phòng em , mang thêm vài lon bia với con khô mực và một con cu sạch sẽ và rồi lâm trận thôi