Đến nhà nhỏ lớp trưởng để hỏi bài , khi đến nhà thì thấy em ấy nhìn ngon vãi lồn . Không thể nào cầm lòng được đành dùng lời đường mật để nói chuyện và rồi